American English Phonetics

Another American English Faculty Project

B – /biː/

bagel – /ˈbeɪgl̩/

balcony – /ˈbælkəni/

bald – /bɑːld/

ballet – /bæˈleɪ/

balm – /bɑː(l)m/

balmy – /ˈbɑː(l)mi/

Baltic – /ˈbɑːltɪk/

banal – /bəˈnɑːl/

banana – /bəˈnænə/

banish – /ˈbænɪʃ/

bankruptcy – /ˈbæŋkrʌp(t)si/

banquet – /ˈbæŋkwət/

base – /beɪs/

bases (plural of base) – /ˈbeɪsɪz/

bases (plural of basis) – /ˈbeɪsiːz/

basic – /ˈbeɪsɪk/

basin – /ˈbeɪsn̩ (ˈbeɪsɪn)/

bass – /beɪs/

bass (type of fish) – /bæs/

bastard – /ˈbæstərd)/

bathe – /beɪð/

beard – /bɪrd/

beau – /boʊ/

belfry – /ˈbɛlfri/

belligerent – /bəˈlɪd͡ʒərənt/

beloved – /bɪˈlʌvɪd/

benevolent – /bəˈnɛvələnt/

benign(ly) – /bəˈnaɪn/

benignant – /bəˈnɪgnənt /

beret – /bəˈreɪ/

Bernard – /bɜrˈnɑrd/

bestow – /bɪˈstoʊ/

beta – /ˈbeɪt̬ə/

bewilder – /bɪˈwɪldər/

bias – /ˈbaɪəs/

bigoted – /ˈbɪgət̬ɪd/

biscuit – /ˈbɪskɪt/

bison – /ˈbaɪzn̩ /

blemish – /ˈblɛmɪʃ/

blessed – /ˈblɛsɪd/

blouse – /blaʊs/

bold – /boʊld/

bolster – /ˈboʊlstər/

bolt – /boʊlt/

boot – /buːt/

borough – /ˈbɜroʊ/

bosom – /ˈbʊzəm/

bough – /baʊ/

bourgeois – /bʊrʒˈwɑː/

bourgeoisie – /bʊrʒwɑːˈziː/

bow (n/v) – /baʊ/

bow (as in bow and arrows) – /boʊ/

bowels – /ˈbaʊəlz/

bower – /ˈbaʊər/

bowtie – /ˈboʊtaɪ/

branch – /brænt͡ʃ/

brass – /bræs/

breath (n) – /brɛθ/

breathe (v) – /briːð/

breeches – /ˈbriːt͡ʃɪz /

brevity – /ˈbrɛvət̬i/

Britain – /ˈbrɪtn̩/

Briton – /ˈbrɪtn̩/

brochure – /broʊˈʃʊr/

brooch – /broʊt͡ʃ/

brow – /braʊ/

browse – /braʊz/

bruise (n/v) – /bruːz/

Budweiser – /ˈbʌdwaɪzər/

buffet (n) – /bəˈfeɪ/

buffet (v) – /ˈbʌfət/

bull – /bʊl/

bullet – /ˈbʊlət/

bulletin – /ˈbʊlətn̩/

bully (n/v) – /ˈbʊli/

bulwark – /ˈbʊlwərk/

buoy – /ˈbuːi/

buoyant – /ˈbɔɪənt/

bureau – /ˈbjʊroʊ (ˈbɪ-)/

businessman – /ˈbɪznɪsmæn/

businessmen – /ˈbɪznɪsmɛn/