American English Phonetics

Another American English Faculty Project

A – /eɪ/

abdomen – /ˈæbdəmən/

abolish – /əˈbɑːliʃ/

absenteeism – /æbsn̩ˈtiːɪzm/

absolute – /æbsəˈluːt/

absolutely – /æbseˈluːtli/

absolve – /əbˈzɑːlv/

absurd – /əbˈsɜrd/

abusive – /əˈbjuːsɪv/

abysmal – /əˈbɪzməl/

abyss – /əˈbɪs/

access – /ˈæksɛs/

accessible – /əkˈsɛsəbl̩/

accomplice – /əˈkɑːmplɪs/

acid – /ˈæsɪd/

acknowledge – /əkˈnɑːlɪd͡ʒ/

acquiesce – /ækwiˈɛs/

acrobat – /ˈækrəbæt/

acrobatic – /ækrəˈbæt̬ɪk/

actual – /ˈækt͡ʃuəl/

actually – /ˈæk(t)ʃuəli, (ˈæk(t)ʃəli)/

Adirondacks – /ædəˈrɑːndæks/

admonish – /ədˈmɑːnɪʃ/

adult – /əˈdʌlt/

adultery – /əˈdʌltəri/

advantage – /ədˈvæntɪd͡ʒ/

advantageous – /ædvənˈteɪd͡ʒəs/

adversary – /ˈædvərsɛri/

adverse(ly) – /ˈædvɜrs(li), (ədˈvɜrs(li))/

advertisement – /ˈædvərtaɪzmənt/

advice – /ədˈvaɪs/

advise – /ədˈvaɪz/

aerial – /ˈɛriəl/

aerobics – /ɛˈroʊbɪks/

aerosol – /ˈɛrəsɑːl/

aftermath – /ˈæftərmæθ/

Agatha – /ˈægəθə/

aged (attrib.adj) – /ˈeɪd͡ʒɪd/

agriculture – /ˈægrəkʌlt͡ʃər /

aisle – /aɪl/

albeit – /ɑːlˈbiːɪt/

alderman – /ˈɑːldərmən/

Alexander – /æləgˈzændər/

algebra – /ˈæld͡ʒəbrə/

alibi – /ˈæləbaɪ/

alien (n/adj.)- /ˈeɪliən/

alimony – /ˈælɪmoʊni/

allege – /əˈlɛd͡ʒ/

allegiance – /əˈliːd͡ʒəns/

almanac – /ˈɑːlmənæk/

almond – /ˈɑː(l)mənd/

almost – /ˈɑːlmoʊst/

alms (n sg/pl) – /ɑː(l)mz/

the Alps(n sg/pl) – /ði ˈælps/

also – /ˈɑːlsoʊ/

altar – /ˈɑːltər/

alternate (v) – /ˈɑːltərneɪt/

altitude – /ˈæltɪtuːd/

aluminum – /əˈluːmənəm/

amateur – /ˈæmət͡ʃʊr/

ambiguity – /æmbɪˈgjuːət̬i/

ambiguous – /æmˈbɪgjuəs/

amiable – /ˈeɪmiəbl̩/

amicable – /ˈæməkəbl̩/

among – /əˈmʌŋ/

Ampère – /ˈæmpɪr/

analogous – /əˈnæləgəs/

analogy – /əˈnæləd͡ʒi/

analyze – /ˈænəlaɪz/

anarchy – /ˈænərki (nɑrki)/

anatomical – /ænəˈtɑːməkl̩/

anatomy – /əˈnæt̬əmi/

anesthetic – /ænəsˈθɛt̬ɪk/

anesthetize – /əˈnɛsθətaɪz/

animosity – /ænəˈmɑːsət̬i/

ant – /ænt/

anticipate – /ænˈtisəpeɪt/

antipathy – /ænˈtɪpəθi/

antique – /ænˈtiːk/

anxiety – /æŋgˈzaɪət̬i/

anxious – /ˈæŋkʃəs/

Apache – /əˈpæt͡ʃi/

aperture – /ˈæpərt͡ʃʊr/

apologize – /əˈpɑːləd͡ʒaɪz/

apology – /əˈpɑːləd͡ʒi/

apostrophe – /əˈpɑːstrəfi/

Appalachians – /æpəˈleɪʃnz (-leɪt͡ʃənz)/

appalling – /əˈpɑːlɪŋ)/

apparatus – /æpəˈræt̬əs)/

appreciate – /əˈpriːʃieɪt)/

apricot – /ˈæprɪkɑːt (ˈeɪ-))/

a priori – /eɪpraɪˈɔri (-aɪ)/

apron – /ˈeɪprən/

Arab (n) – /ˈɛrəb/

Arabian (adj) – /əˈreɪbiən/

Arabic – /ˈɛrəbɪk/

arcade – /ɑrˈkeɪd/

archaic – /ɑrˈkeɪɪk/

archangel – /ˈɑrkeɪnd͡ʒəl/

archipelago – /ɑrkɪˈpɛləgoʊ/

architect – /ˈɑrkɪtɛkt/

archives – /ˈɑrkaɪvz/

aristocracy – /ɛrəˈstɑːkrəsi/

aristocrat – /əˈrɪstəkræt (-oʊkræt)/

arithmetic (n) – /əˈrɪθmətɪk/

arithmetic (adj) – /ɛrɪθˈmɛt̬ɪk/

Arkansas – /ˈɑrkənsɑː/

array (n/v) – /əˈreɪ/

Arthur – /ˈɑrθər/

artifice – /ˈɑrt̬əfɪs/

artificial – /ɑrt̬əˈfɪʃl̩/

artisan – /ˈɑrt̬əzən/

ascent – /əˈsɛnt/

ascertain – /æsərˈteɪn/

Asia – /ˈeɪʒə/

asphalt – /ˈæsfɑːlt/

ass – /æs/

assassin – /əˈsæsn̩/

assassinate – /əˈsæseneɪt/

assassination – /əsæseˈneɪʃn̩/

assume – /əˈsuːm/

asthma – /ˈæzmə/

astonish – /əˈstɑːnɪʃ/

astronomy – /əˈstrɑːnəmi/

asylum – /əˈsaɪləm/

atheist – /ˈeɪθiɪst/

athlete – /ˈæθliːt/

athletics – /æθˈlɛt̬ɪks/

atrocious – /əˈtroʊʃəs/

atrocity – /əˈtrɑːsət̬i/

attaché – /ətæˈʃeɪ/

attorney – /əˈtɜrni/

audacious – /ɑːˈdeɪʃəs/

audacity – /ɑːˈdæsət̬i/

August (n) – /ˈɑːgəst/

august (adj.) – /ɑːˈgʌst/

aunt – /ænt/

aural – /ˈɔrəl, ˈaʊrəl/

automaton – /ɑːˈtɑːmətɑːn (t̬ən)/

automobile – /ɑːt̬əməˈbiːl (ˈɑːt̬ə-)/

avalanche – /ˈævəlænt͡ʃ/

average – /ˈævrəd͡ʒ/

aviation – /eɪviˈeɪʃn̩/

awry – /əˈraɪ/

aye – /aɪ/

azure – /ˈæʒər, əˈʒʊr /